MATEMATIKA–FYZIKA–INFORMATIKA

Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (více o historii časopisu). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků.  

Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR.

Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vycházelo pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran. Od roku 2019 časopis vychází jako čtvrtletník, tj. čtyři čísla časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.

Výběr obsahu čísel z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.


Pokyny pro autory

Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na samostatné stránce.

Recenze textů

Redakční rada je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je formulář pro recenzenty.Obrázek domácí stránky časopisu

Oznámení

 

Písně lidu fyzikálního

 

Dovolujeme si upozornit na dvě publikace spojující s humorem fyziku a hudbu.

Jan Obdržálek: Písně lidu fyzikálního
Nakladatelství eknihyjedou, cena 99 Kč.

Zpívejte zábavně fyzikální vzorce a poučky! 25 písniček s notami a akordy, hlavně pro SŠ, s výkladem, něco i pro ZŠ či VŠ. Od výčtu základních jednotek SI, fyzikálních veličin (SŠ i ZŠ), přes volný pád, páky, zákony zachování, hydrodynamiku, lom světla a čočkovou rovnici, až k entropii, relativitě, nerozlišitelnosti a kvantové fyzice.

Jan Obdržálek: Písně lidu fyzikálního 26-35
Nakladatelství eknihyjedou, cena 89 Kč.

Opět si zpívejte, nyní vedle fyziky o geometrii! Dalších 13 písniček k předchozí sbírce, na prosté či povědomé nápěvy s notami a akordy. Hlavně pro SŠ, něco i pro VŠ. Druhý zákon Newtonův, zákon Archimédův, hamiltonián, Legenda o sv. Juří a tlaku, Neděl nulou, má panenko s příslibem l’Hospitalova pravidla, Eulerova věta o mnohostěnech, všechna Platónova tělesa i každé zvlášť, navíc zákon nabídky a poptávky v praxi.

S výkladem, doporučeno JČMF.

Ukázky:

 
Publikováno: 2021-12-13
 

P. Pavlíková – F. Procházka: Matematika pro SŠ – Diferenciální a integrální počet

 
Obálka

Učebnice je určena pro střední školy, obsahuje kapitoly Funkce – opakování, Spojitost funkce, Limita funkce, Derivace funkce, Průběh funkce, Primitivní funkce, Určitý integrál, Výsledky úloh a cvičení. Učebnice má jasnou a dobře propracovanou logickou stavbu zvýrazněnou přehledným členěním a barvou. Obsahuje krátké exkurze do historie a do jiných předmětů (fyziky, chemie atd.), ukázky aplikací probírané látky i v nematematických oborech. Na základě znalostí a zkušeností žáků z předcházejících ročníků jsou budovány nové pojmy pomocí motivujících příkladů. Učebnice je v souladu s matematickou a jazykovou terminologií, je doplněna bohatým obrazovým materiálem, dostatkem úloh k samostatné práci. Vyšla v tištěné i v elektronické podobě. Rozsah 216 stran.

 Cena tištěné publikace je 220,- Kč, elektronické publikace 142,- Kč (dostupná na www.prometheus-eknihy.cz)

Další podrobnosti o publikaci naleznete na stránkách nakladatelství Prometheus prometheus-nakl.cz.

 
Publikováno: 2021-09-23
 

M. Hudcová - L. Kubičíková - T. Hudec: Matematika v příkladech, 1. díl

 

Novinku z nakladatelství Prometheus ocení zvláště v této covidové době studenti i učitelé.

Sbírka obsahuje skupiny úloh k jednotlivým tématům matematiky (číselné obory a absolutní hodnota reálného čísla; mocniny a odmocniny; výrazy; rovnice, nerovnice a jejich soustavy; funkce; exponenciální funkce; logaritmické funkce; goniometrie) v obdobných variantách A, B, C, D zaměřených zpravidla na jeden jev. Varianta A je řešená a poskytuje obvykle jeden z možných způsobů řešení, který lze využít k řešení úloh B, C, D. Pro lepší orientaci ve sbírce jsou výsledky úloh B, C, D uváděny vždy za řešením úlohy A. Formulace zadání úloh (případně i zápisy úloh) jsou v určitých případech záměrně různorodé (i když se jedná o stejný úkol) s ohledem na jejich možný výskyt i v zadáních společné písemné části maturitní zkoušky z matematiky.

Díky takto sestaveným čtveřicím je žákům poskytnuta možnost procvičit a osvojit si dané učivo. Také lze přispět k optimalizaci vyučování, k racionálnímu využití času při přípravě na vyučování a v jednotlivých fázích vyučování, ke kontrole znalostí a dovedností žáků a jejich objektivní klasifikaci. Vzhledem k řešené variantě A lze snadněji individualizovat práci žáků různé studijní úrovně, uplatňovat samostatnou práci žáků ve vyučování i mimo ně. Důležitý je vhodný výběr z nabídnutých úloh ve sbírce s ohledem na postavení matematiky na dané střední škole. Sbírka umožňuje žákům již od prvního ročníku střední školy systematicky studovat.


Cena publikace je 348,- Kč.
Další podrobnosti o publikaci naleznete na stránkách nakladatelství Prometheus https://prometheus-nakl.cz.
 
Publikováno: 2021-02-16
 

Nové vydání Přehledu středoškolské fyziky

 

V prosinci 2019 vyšlo v nakladatelství Prometheus již 6. upravené a doplněné vydání populární publikace Svoboda, E. a kol. Přehled středoškolské fyziky. Součástí nového vydání je elektronický doplněk na CD s názvem Přehled PLUS. Na více než 700 stranách textové části Přehledu PLUS najde čtenář rozšiřující učivo a úlohy k procvičování učiva, zajímavá fyzikální témata, historické poznámky, odkazy na internetové zdroje a další literaturu z nakladatelství Prometheus. Samostatnou počítačovou aplikací na CD jsou Testy z fyziky. Podrobnější informaci o Přehledu PLUS obsahuje příspěvek v 1. čísle 29. ročníku časopisu Matematika-fyzika-informatika (s. 25).

  Přehled: obálka  Přehled: CD
 
Publikováno: 2020-01-29
 
Více oznámení...

Vol 30, No 4 (2021)

63. ročník Fyzikální olympiády

Časopis MFI vychází vstříc řešitelům FO a uveřejňuje zadání úloh I. kola 63. ročníku soutěže (školní kolo) kategorií A–G pro školní rok 2021/2020 jako přílohu 4. čísla 30. ročníku MFI. Další informace najdou zájemci o Fyzikální olympiádu na stránkách soutěže fyzikalniolympiada.cz.

Celé číslo v jednom souboru:

Obsah

Matematika

Důkazy v planimetrii užitím komplexních čísel PDF
Josef Polák 241–251
Geometrický průměr ve finanční matematice na střední škole PDF
Jan Fiala, Marika Hrubešová 252–261
Tři speciální body ležící na jedné přímce II PDF
Jaroslav Zhouf 261–271
Zajímavé matematické úlohy PDF
Editor MFI 272–278

Fyzika

Odpor cívky zanedbejte II PDF
Oldřich Lepil 279–287
Úlohy rozvíjející dovednost identifikace a kontroly proměnných PDF
Eva Hejnová 287–298

Informatika

Optimalizační problémy a aproximační algoritmy PDF
Petr Osička 299–305
Katalogizace knih pro knihovní systém pomocí otevřených dat PDF
Miroslav Zíka 306–315

Zprávy a informace

Mezinárodní olympiády v informatice v roce 2021 PDF
Pavel Töpfer 316–320

Příloha

Obsah 30. ročníku PDF
Editor MFI PI–PII
Úlohy domácí části školního kola 63. ročníku FO (kategorie A–G) PDF
Editor MFI P01–P25© PROMETHEUS, spol. s r. o.
 
Licence Creative Commons

Obsah časopisu podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko