Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi <p>Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (<a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about" target="_blank" rel="noopener">více o historii časopisu</a>). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí <a href="https://www.jcmf.cz" target="_blank" rel="noopener">Jednoty českých matematiků a fyziků</a>. </p> <p>Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává <a href="http://www.vyzkum.cz" target="_blank" rel="noopener">Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR</a>.</p> <p>Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vycházelo pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran. Od roku 2019 časopis vychází jako čtvrtletník, tj. čtyři čísla časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.</p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/old/">Výběr obsahu čísel</a> z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.</p> <p><strong>Pokyny pro autory</strong></p> <p><strong>Příspěvky zasílejte prosím emailem</strong> na adresu redakce (<a href="mailto:mfi@upol.cz">mfi@upol.cz</a>). Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na <a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/submissions#authorGuidelines">samostatné stránce</a>.</p> <p><strong>Recenze textů</strong></p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/editorialTeam">Redakční rada</a> je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je <a href="http://mfi.upol.cz/files/formular_recenze_mfi.docx">formulář</a> pro recenzenty.</p> cs-CZ <p>Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:</p><ul><li>Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution licencí</a>, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.</li><li>Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.</li></ul><center><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="http://i.creativecommons.org/l/by/3.0/cz/88x31.png" alt="Licence Creative Commons" /></a><br />Obsah časopisu podléhá licenci <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/" rel="license">Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko</a></center> jaroslav.svrcek@upol.cz (Jaroslav Švrček) lukas.richterek@upol.cz (Lukáš Richterek) Wed, 01 Jun 2022 09:20:09 +0000 OJS 3.3.0.7 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 K vývoji osciloskopických demonstrací dějů v elektrických obvodech https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/612 <p>Příspěvek ukazuje vývoj použití analogového osciloskopu pro demonstrace v učivu elektromagnetismu. Ukázky se týkají učiva o střídavých proudech, kmitání elektromagnetického oscilátoru a přechodných dějů v obvodech s indukčností. U každého příkladu je uveden odkaz na současné možnosti počítačových systémů pro podporu fyzikálních experimentů.</p> Oldřich Lepil Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/612 Wed, 01 Jun 2022 00:00:00 +0000 Interaktivní e-learning – Mikroskopie https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/613 <p>Mikroskopie v dnešní době nezahrnuje pouze základní optickou mikroskopii, ale široké spektrum technik, které jsou používané ve všech oborech lékařství zahrnujících diagnostické metody, léčbu i výzkum. Důkladně se seznámit s tímto tématem je základ nejen pro studenty gymnázií a odborných středních škol s&nbsp;přírodovědně technickým zaměřením, ale také pro každého studenta lékařství, protože s mikroskopií se bude setkávat v každodenní praxi. E-learningový kurz Mikroskopie byl vytvořen za účelem pomoci studentům seznámit se se základními principy optické mikroskopie, s ovládáním optického mikroskopu a provést je praktickým cvičením. Tento kurz pracuje s interaktivním protokolem, který dává studentům rychlou zpětnou vazbu. Dále umožňuje odeslat data do centrálního lékařského informačního systému k následnému zpracování. S ohledem na výhradní potřebou distanční výuky v době probíhající pandemie virové choroby covid-19 a na základě zpětné vazby studentů byl pro studijní rok 2020/2021 e-learningový kurz Mikroskopie upraven a obohacen o nový podrobný návod pro praktická cvičení a video tutoriálem. Přínos těchto změn byl potvrzen testy.</p> Martin Smutný, Vladimír Mašín, David Kordek, Jiří Záhora, Aleš Bezrouk Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/613 Wed, 01 Jun 2022 00:00:00 +0000 Recenze knihy F. Kuřiny Půvab elementární geometrie https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/617 Jiří Cihlář Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/617 Wed, 01 Jun 2022 00:00:00 +0000 Úlohy domácí části I. kola 72. ročníku MO (kategorie A, B, C) https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/620 <p>Úlohy pro školní rok 2022/2023.</p> Editor MFI Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/620 Wed, 01 Jun 2022 00:00:00 +0000 Řešení soustav polynomických rovnic https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/608 <p>Cílem článku je ukázat, že princip obecné metody postupné eliminace neznámých pro řešení nelineárních soustav polynomických rovnic lze vysvětlit na středoškolské úrovni (bez použití pojmů abstraktní algebry). Užití této metody je v&nbsp;článku kreativně ilustrováno na několika vybraných typových příkladech.</p> Josef Polák Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/608 Wed, 01 Jun 2022 00:00:00 +0000 O jedné geometrické nerovnosti z polské MO https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/609 <p>V tomto příspěvku je uvedena jedna zajímavá geometrická nerovnost, která byla jako příklad použita v 73. ročníku polské matematické olmpiády (OM), ve školním roce 2021/2022. V článku jsou popsány dva ryze geometrické důkazy této nerovnosti a závěrem také třetí řešení opírající se o prostředky analytické geometrie. Zakončení důkazu je přitom provedeno dvěma různými způsoby.</p> Józef Kalinowski Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/609 Wed, 01 Jun 2022 00:00:00 +0000 Tři speciální body ležící na jedné přímce III https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/610 <p>Tento článek navazuje na předchozí dva články. Zde jsou prezentovány další zajímavé trojice bodů, které leží na téže přímce. Podobně jako ve druhém, tj. předchozím článku se budeme opírat o dvě věty – větu Menelaova a větu Cèvovu.</p> Jaroslav Zhouf Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/610 Wed, 01 Jun 2022 00:00:00 +0000 Zajímavé matematické úlohy https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/611 <p>Pokračujeme v uveřejňování dalších nových úloh tradiční rubriky.</p> Editor MFI Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/611 Wed, 01 Jun 2022 00:00:00 +0000 Ústřední kolo 71. ročníku MO kategorie A https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/618 Pavel Calábek Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/618 Wed, 01 Jun 2022 00:00:00 +0000 Ústřední kolo 71. ročníku MO kategorie P https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/619 Pavel Töpfer Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/619 Wed, 01 Jun 2022 00:00:00 +0000 František Kuřina – 90 let života – 60 let spolupráce https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/616 Jaroslav Švrček Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/616 Wed, 01 Jun 2022 00:00:00 +0000 Stroje I https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/614 <p>V tomto seriálu se podíváme na základy kombinátorového kalkulu. Jedná se o velmi jednoduchý model výpočtu postavený na několika základních funkcí, které se nazývají kombinátory. Poutavost kalkulu spočívá v tom, že libovolný výpočet, který jsme schopni provést na počítači, můžeme vyjádřit vhodnou aplikací kombinátorů. Základní rysy kombinátorového kalkulu si představíme na jednoduché deskové hře.</p> Jan Laštovička Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/614 Wed, 01 Jun 2022 00:00:00 +0000 Skupinové testování https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/615 <p>Během pandemie covid-19 byla často diskutována kapacita testovacích zařízení a možnosti, jak ji navýšit. Jednou z metod, který byla v praxi skutečně realizována, bylo i poolovaní. Jedná se o metodu, kdy je smícháno a současně testováno více vzorků. V praxi bylo poolovaní použito tak, že test probíhal ve dvou krocích. V prvním kroku byly testovány malé skupiny vzorků (dle doporučení MZČR o velikosti 6–10 vzorků). Pokud některá skupina byla pozitivní, byl ve druhém kroku testován každý vzorek dané skupiny samostatně. V tomto článku představíme metody skupinového testování (Combinatorial group testing), které stojí na pomezí mezi matematikou a informatikou a které umožňují přímo v prvním kroku testu detekovat konkrétní infikované vzorky. Prezentované algoritmy jsou dostupné žákům středních škol a využívají především vlastnosti zápisu čísla v soustavě o jiném základu.</p> Antonín Jančařík, Tomáš Kepka Copyright (c) 2022 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/615 Wed, 01 Jun 2022 00:00:00 +0000