Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi <p>Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (<a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about" target="_blank" rel="noopener">více o historii časopisu</a>). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí <a href="https://www.jcmf.cz" target="_blank" rel="noopener">Jednoty českých matematiků a fyziků</a>. </p> <p>Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává <a href="http://www.vyzkum.cz" target="_blank" rel="noopener">Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR</a>.</p> <p>Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vycházelo pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran. Od roku 2019 časopis vychází jako čtvrtletník, tj. čtyři čísla časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.</p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/old/">Výběr obsahu čísel</a> z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.</p> <p><strong>Pokyny pro autory</strong></p> <p><strong>Příspěvky zasílejte prosím emailem</strong> na adresu redakce (<a href="mailto:mfi@upol.cz">mfi@upol.cz</a>). Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na <a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/submissions#authorGuidelines">samostatné stránce</a>.</p> <p><strong>Recenze textů</strong></p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/editorialTeam">Redakční rada</a> je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je <a href="http://mfi.upol.cz/files/formular_recenze_mfi.docx">formulář</a> pro recenzenty.</p> Nakladateltsví Prometheus (https://prometheus-nakl.cz/) cs-CZ Matematika–Fyzika–Informatika 1805-7705 <p>Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:</p><ul><li>Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution licencí</a>, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.</li><li>Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.</li></ul><center><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="http://i.creativecommons.org/l/by/3.0/cz/88x31.png" alt="Licence Creative Commons" /></a><br />Obsah časopisu podléhá licenci <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/" rel="license">Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko</a></center> Napětí naprázdno fotovoltaického článku v závislosti na intenzitě ozáření https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/706 <p>Moderní technologie se čím dál více uplatňují ve výuce na základních i středních školách. Proto je velmi důležité žákům poskytnout možnost s technologiemi aktivně pracovat. Snažili jsme se navrhnout několik námětů na úlohy, které si mohou žáci samostatně v rámci výuky fyziky proměřit, data zpracovat a učinit závěry svých měření. Využili jsme 3D tiskárnu, senzory Vernier, robotickou stavebnici VEX IQ i jednodeskový počítač Arduino. Veškeré náměty jsou podrobně zpracovány v diplomové práci. U každé takto připravené úlohy je uvedena teoretická část, kterou si žáci prostudují před laboratorní úlohou, poté zadání vlastní laboratorní práce (úkol, pomůcky, podrobný postup) a možné výsledky měření. Nedílnou součástí námětů jsou metodické pokyny pro učitele. V tomto článku bychom rádi jako ukázku námětů popsali laboratorní cvičení na téma „Určení napětí naprázdno v závislosti na intenzitě ozáření“. K tomuto námětu vzniklo v rámci výše uvedené diplomové práce celkem sedm materiálů – metodický list pro učitele a šest příloh. Vhledem k rozsahu článku není možné zahrnout veškeré vytvořené podklady, a tak zařazujeme pouze vybrané ukázky.</p> Jiří Kos Michaela Křížová Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-03-01 2023-03-01 32 1 38–47 38–47 Měření magnetického dipólového momentu (magnetizace) permanentních magnetů https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/707 <p>Permanentní magnety symetrických tvarů jsou použity pro určení remanentní magnetizace (magnetické polarizace) tří typů tvrdých feritů (Ferit, FeNdB a SmCo magnety). Metoda je založena na měření průběhu magnetické indukce na ose magnetu ve tvaru čtvercové desky a válce. Analytický vztah lze odvodit jako součin remanentní magnetické indukce a tvarového faktoru zahrnujícího rozměry magnetky a vzdálenost od jejího povrchu. Remanentní magnetická indukce se z naměřených dat určí fitováním závislosti metodou lineární regrese.</p> Jiří Erhart Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-03-01 2023-03-01 32 1 48–56 48–56 Měříme rychlost zvuku v kovech, v plynech i v kapalinách https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/708 <p>S mobilem, metrem, kalafunou a svěrákem můžeme měřit rychlost zvuku pro ocel, mosaz, hliník i plast. Hodnoty se od tabelovaných liší o jednotky procent. V laboratoři lze uskutečnit rezonanční měření v několik decimetrů dlouhém kovovém vzorku, ve sloupci plynu i v kapalině.</p> Josef Hubeňák Jiří Hubeňák, jr. Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-03-01 2023-03-01 32 1 56–65 56–65 WFPhC a její konference 2022 https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/711 Karel Kolář Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-03-01 2023-03-01 32 1 79 80 O zbohatnutí na základě rychlejšího přístupu k informacím https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/709 <p>Popíšeme dva příběhy, které spolu pojí hlavní myšlenky a burzovní prostředí, ačkoli jsou od sebe časově vzdáleny o více jak 170 let. Společným jmenovatelem je zbohatnutí určité malé skupiny lidí na základě rychlejšího přístupu k informacím. První příběh souvisí s francouzskou vizuální telegrafní sítí a je úzce spjatý s prvním velmi dobře zdokumentovaným virem v síti. Druhý příběh souvisí s vysokofrekvenčním obchodováním a popisuje, jak šlo vybudováním nové datové linky, která byla o několik milisekund rychlejší než ty stávající, vydělat několik miliard amerických dolarů. Oba příběhy jsou zajímavé a obsahují ponaučení, které jistě ocení každý učitel informatiky, který má zájem zatraktivnit svou výuku.</p> Miroslav Kolařík Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-03-01 2023-03-01 32 1 66–71 66–71 Krájení pizzy (Úlohy z MO kategorie P, 45. část) https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/710 <p>V tomto dílu seriálu o zajímavých programátorských problémech z Matematické olympiády kategorie P se seznámíme s jednou praktickou úlohou z domácího kola 56. ročníku MO (školní rok 2006/07). Jedná se o úlohu poměrně snadnou a v olympiádě poněkud neobvyklou. Je to úloha optimalizační, k jejímuž vyřešení ale nepotřebujeme žádné zvláštní znalosti algoritmů. Úplně nám postačí jednoduchá logická úvaha a „hladový“ přístup k řešení problému. Ve druhé části článku se pak seznámíme s trochu obtížnější variantou úlohy, která bude na první pohled vypadat odlišně, ale k řešení použijeme prakticky stejný postup.</p> Pavel Töpfer Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-03-01 2023-03-01 32 1 72–78 72–78 Trojúhelníky vepsané do daného trojúhelníku https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/700 <p>Článek se zabývá některými extrémálními vlastnostmi trojúhelníků vepsaných do daného trojúhelníku, které se týkají především jejich obsahů a obvodů. Uvedená a dokázaná základní vlastnost pro obsah trojúhelníku, který je vepsán do daného trojúhelníku, je zde aplikována v několika dalších navazujících úlohách.</p> Marie Chodorová Jaroslav Švrček Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-03-01 2023-03-01 32 1 1–8 1–8 O konstrukci n-tých odmocnin kladných reálných čísel https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/701 <p>Článek se zabývá geometrickou konstrukcí <em>n</em>-té odmocniny reálného čísla využitím zobecněných jednotkových parabol. Důkazy uvedených konstrukcí a doplňující cvičení se opírají o prostředky analytické geometrie na středoškolské úrovni.</p> Luděk Spíchal Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-03-01 2023-03-01 32 1 9 19 Snadný důkaz obrácené věty k větě Pythagorově https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/702 <p>V této poznámce je prezentován jiný, snadný důkaz obrácené věty k Pythagorově větě. Příspěvek byl inspirován článkem [1], kde je zmíněný důkaz proveden užitím kosinové věty. Zde uvedený důkaz využívá výhradně prostředky učiva matematiky ze základní školy.</p> José Marcial Nájares Romero Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-03-01 2023-03-01 32 1 20 20 Konstrukce bez pouček https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/703 <p>Pro řešení konstrukčních úloh využíváme znalosti mnoha různých geometrických vět. Budeme-li řešit prostorové úlohy, bude se škála potřebných znalostí rozšiřovat. Některé konstrukce však můžeme objevit i bez rozšiřujících znalostí, postačí všímat si evidentních vztahů a pozorně vnímat vzájemnou polohu geometrických objektů. Ukážeme si, jak pomocí základních konstrukcí sestrojit jednotlivé pravidelné mnohostěny (platónská tělesa) vepsané do dané kulové plochy.</p> Šárka Gergelitsová Tomáš Holan Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-03-01 2023-03-01 32 1 21–29 21–29 O jisté netriviální množině bodů v rovině https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/704 <p>Cílem článku je prezentování elementárního postupu při hledání množiny těžišť všech rovnostranných trojúhelníků vepsaných (požadovaným způsobem) do daného čtverce. V článku je uvedeno jednoduché, elegantní řešení této zdánlivě netriviální úlohy užitím prostředků elementární planimetrie.</p> Lenka Juklová Jaroslav Švrček Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-03-01 2023-03-01 32 1 29–33 29–33 Zajímavé matematické úlohy https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/705 <p>Pokračujeme v uveřejňování dalších nových úloh tradiční rubriky.</p> Editor MFI Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-03-01 2023-03-01 32 1 34–37 34–37