Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi <p>Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (<a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about" target="_blank" rel="noopener">více o historii časopisu</a>). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí <a href="https://www.jcmf.cz" target="_blank" rel="noopener">Jednoty českých matematiků a fyziků</a>. </p> <p>Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává <a href="http://www.vyzkum.cz" target="_blank" rel="noopener">Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR</a>.</p> <p>Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vycházelo pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran. Od roku 2019 časopis vychází jako čtvrtletník, tj. čtyři čísla časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.</p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/old/">Výběr obsahu čísel</a> z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.</p> <p><strong>Pokyny pro autory</strong></p> <p><strong>Příspěvky zasílejte prosím emailem</strong> na adresu redakce (<a href="mailto:mfi@upol.cz">mfi@upol.cz</a>). Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na <a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/submissions#authorGuidelines">samostatné stránce</a>.</p> <p><strong>Recenze textů</strong></p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/editorialTeam">Redakční rada</a> je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je <a href="http://mfi.upol.cz/files/formular_recenze_mfi.docx">formulář</a> pro recenzenty.</p> Nakladateltsví Prometheus (https://prometheus-nakl.cz/) cs-CZ Matematika–Fyzika–Informatika 1805-7705 <p>Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:</p><ul><li>Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new">Creative Commons Attribution licencí</a>, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.</li><li>Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.</li></ul><center><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="http://i.creativecommons.org/l/by/3.0/cz/88x31.png" alt="Licence Creative Commons" /></a><br />Obsah časopisu podléhá licenci <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/" rel="license">Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko</a></center> 3D modelování v OpenSCAD https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/775 <p>Zejména kvůli masivnímu rozšíření technologie 3D tisku se přímo nabízí zařazení základů 3D modelování do výuky. Žáci středních škol, zejména techničtěji zaměřených, ale i gymnázií, mohou s poměrně skromnými znalostmi provádět vlastní návrh rozličných komponent a tím lépe porozumět technickým principům konstrukce. Parametrické 3D modelování navíc umožňuje žákům seznámit se s jednoduchými základy programování. Na základních školách může pomoci s rozvojem prostorové představivosti nebo sloužit k demonstraci různých matematických konceptů, jako jsou např. geometrické tvary, geometrické transformace a množinové operace. V OpenSCAD se modeluje pomocí jednoduchého programovacího jazyka (jenž se nazývá také OpenSCAD), kterým popisujeme postup konstrukce výsledného objektu. Díky tomu má designér větší kontrolu nad modelovaným objektem a umožňuje mu to kdykoliv v průběhu jednoduše změnit jakoukoliv část návrhu. Zejména proto je OpenSCAD oblíbenou volbou pro návrh 3D objektů určených k 3D tisku.</p> Markéta Trnečková Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 32 4 293–312 293–312 Mezinárodní olympiády v informatice v roce 2023 https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/776 Pavel Töpfer Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 32 4 313–317 313–317 Celostátní konference učitelů matematiky středních škol https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/777 Dag Hrubý Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 32 4 318–319 318–319 První ročník Ceny Martina Černohorského https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/778 Editor MFI Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-12-01 2023-12-01 32 4 319–320 319–320 Malfattiho problém a jeho řešení https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/769 <p>V článku je stručně popsána historie řešení Malfattiho problému. Hlavní část článku obsahuje základní fáze postupu řešení s odvozením podmínek, za nichž v daném trojúhelníku je řešení vyjádřeno jednou nebo druhou konfigurací trojice kruhů s maximálním součtem obsahů.</p> Josef Polák Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 32 4 241–248 241–248 Výuka tématu inflace https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/770 <p>Článek popisuje výuku tématu inflace včetně praktické (početní) části. Výuka je koncipována metodou trojfázového modelu učení (E-U-R). V každé části je zmíněno několik technik, které učitel může při výuce využít. Článek nabízí i možnost rozšíření učiva o příčiny a dopady inflace. Příklady jsou odstupňované podle obtížnosti, počáteční z nich mají více variant k procvičení. Autor v článku zmiňuje zkušenosti z vlastní výuky včetně reakcí žáků na některé otázky.</p> Jiří Helus Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 32 4 249–259 249–259 Zajímavé matematické úlohy https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/771 <p>Pokračujeme v uveřejňování dalších nových úloh tradiční rubriky.</p> Editor MFI Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 32 4 260–267 260–267 Obsah 32. ročníku https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/779 Editor MFI Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 32 4 I–II I–II Úlohy domácí části školního kola 65. ročníku FO (kategorie A–G) https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/780 <p>Úlohy pro školní rok 2023/2024.</p> Editor MFI Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 32 4 P01–P26 P01–P26 Barometrická formule na několik způsobů https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/772 <p>Měření atmosférického tlaku v závislosti na nadmořské výšce je vhodné fyzikální téma do mimoškolní výuky nebo do volnočasových aktivit žáků. Téma také vhodně propojuje fyziku a geografii. Na základě měření tlaku lze následně provádět fyzikální výpočty, jako je např. výpočet průměrné hustoty vzduchu a gradient tlaku. Námětem tohoto příspěvku je odvození závislosti atmosférického tlaku na nadmořské výšce, barometrické formule, pro tři základní modely atmosféry: homogenní, izotermickou a adiabatickou. Rozhodujícím faktorem pro odvození barometrické formule je tak závislost hustoty vzduchu na tlaku, resp. teplotě, tedy stavová rovnice vzduchu. Získané barometrické formule jsou aplikovány na data získaná měřením poklesu atmosférického tlaku s nadmořskou výškou v terénu, a to na dvou trasách (Ostrov nad Ohří – Klínovec, Alykanas – Liva, Zakynthos, Řecko). Převýšení na těchto trasách je 856 m a 687 m. Naměřená data ukazují, že pro malé výškové rozdíly lze pokles atmosférického tlaku s nadmořskou výškou aproximovat lineární funkcí. Převýšení dosažené u obou cest nestačí pro ukázku exponenciálního poklesu tlaku s rostoucí nadmořskou výškou, který platí pro izotermický a adiabatický model atmosféry.</p> František Laufek Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 32 4 268–279 268–279 Elektronické doplňky středoškolských učebnic fyziky https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/773 <p>Pojetí tradičních učebnic fyziky se od 19. století v podstatě nemění a pokrok je vidět spíše v technické stránce dané novými možnostmi tisku, bohatším využitím obrazového materiálu, vícebarevným tiskem apod. Je ale samozřejmé, že další vývoj nutně ovlivní současná možnost vytvářet učební materiály v elektronické podobě. To vyvolává potřebu řešit vzájemný vztah nových prostředků prezentace učiva a tištěných učebnic. Problém není ani tak v tvorbě elektronických materiálů, ale v jejich distribuci vázané přímo na papírovou učebnici. Realizaci ED v současných středoškolských učebnicích můžeme chápat jako experiment, se kterým autoři ani vydavatel učebnic neměli dostatek zkušeností a některé koncepční záležitosti by možná vyžadovaly širší diskusi. V příspěvku shrnujeme zkušenosti s přípravou elektronických doplňků učebnic fyziky v minulých letech.</p> Oldřich Lepil Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 32 4 280–287 280–287 Wellbeing a měření jednoho z faktorů tepelné pohody https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/774 <p>Příspěvek se věnuje problému tepelné pohody, měření vlhkosti v místnosti a konstrukci psychrometru pomocí jednoduchých pomůcek.</p> Renata Holubová Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-11-30 2023-11-30 32 4 287–292 287–292