https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/issue/feed Matematika–Fyzika–Informatika 2023-08-31T16:20:43+00:00 Jaroslav Švrček jaroslav.svrcek@upol.cz Open Journal Systems <p>Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (<a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about" target="_blank" rel="noopener">více o historii časopisu</a>). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí <a href="https://www.jcmf.cz" target="_blank" rel="noopener">Jednoty českých matematiků a fyziků</a>. </p> <p>Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává <a href="http://www.vyzkum.cz" target="_blank" rel="noopener">Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR</a>.</p> <p>Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vycházelo pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran. Od roku 2019 časopis vychází jako čtvrtletník, tj. čtyři čísla časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.</p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/old/">Výběr obsahu čísel</a> z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.</p> <p><strong>Pokyny pro autory</strong></p> <p><strong>Příspěvky zasílejte prosím emailem</strong> na adresu redakce (<a href="mailto:mfi@upol.cz">mfi@upol.cz</a>). Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na <a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/submissions#authorGuidelines">samostatné stránce</a>.</p> <p><strong>Recenze textů</strong></p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/editorialTeam">Redakční rada</a> je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je <a href="http://mfi.upol.cz/files/formular_recenze_mfi.docx">formulář</a> pro recenzenty.</p> https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/747 O jedné diofantovské rovnici 2023-08-31T13:11:59+00:00 Tomáš Riemel tomas.riemel@vsb.cz <p>Hlavním cílem příspěvku je prezentace Gaussových celých čísel při řešení kvadratické diofantovské rovnice $x^2+y^2=n$. Článek je vhodný především pro učitele, kteří se věnují péči o matematicky talentované žáky, žákům samotným a dalším zájemcům o tuto problematiku. Od čtenáře se přitom očekávají základní znalosti z oblasti komplexních čísel.</p> 2023-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/748 Tři speciální body ležící na jedné přímce V 2023-08-31T13:15:07+00:00 Jaroslav Zhouf zhouf@seznam.cz <p>V tomto článku jde o páté pokračování tématiky o zajímavých trojicích bodů, které leží na téže přímce. K důkazům o kolinearitě takových bodů jsou zde využita geometrická zobrazení.</p> 2023-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/749 Počítáme bez kalkulačky 2023-08-31T13:18:02+00:00 Jaroslav Švrček jaroslav.svrcek@upol.cz <p>V příspěvku jsou odvozeny postupy pro rychlý a snadný výpočet druhých mocnin přirozených čísel, která končí číslicí 5, a druhých mocnin dvojmístných čísel začínajících číslicí 5. Oba postupy jsou doplněny řadou aplikací.</p> 2023-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/750 Zajímavé matematické úlohy 2023-08-31T13:21:47+00:00 Editor MFI lrichterek@gmail.com <p>Pokračujeme v uveřejňování dalších nových úloh tradiční rubriky.</p> 2023-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/752 Geometrická zobrazení v rovině a jejich aplikace ve vektorové grafice 2023-08-31T13:30:19+00:00 Jakub Mazuch lrichterek@gmail.com <p>V tomto článku postupně ukazujeme aplikace běžné středoškolské matematiky ve webové grafice. Aktuální středoškolské kurikulum však není vzdělávání na středních školách v oblasti matematiky dostatečně zaměřeno na matice, které jsou v informatice klíčovým prvkem. Pokud by žáci zvládli matice, umožnilo by jim to snadněji pracovat s grafickými prvky v SVG formátu. Kromě webové grafiky se matice využívají třeba i v teorii grafů, nebo elektrotechnice.</p> <p>Žáci všeobecných gymnázií jsou s maticemi seznamováni okrajově ve vyšších ročnících ve volitelných předmětech. Na jejich aplikace, ať už ve webové grafice, nebo teorii grafů již pak nezbývá čas. Domnívám se však, že na odborných školách, zaměřených na informační technologie či elektrotechniku by žáci měli být s maticemi seznámeni již na počátku studia. Navazující odborné předměty pak na těchto znalostech mohou dále stavět.</p> 2023-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/753 Rozsvícené lampy (Úlohy z MO kategorie P, 46. část) 2023-08-31T13:33:17+00:00 Pavel Töpfer Pavel.Topfer@mff.cuni.cz <p>Pro dnešní pokračování dlouhodobého seriálu věnovaného vybraným problémům z Matematické olympiády kategorie P (programování) jsme zvolili jednu starší praktickou soutěžní úlohu. Jedná se o úlohu z celostátního kola 45. ročníku MO (školní rok 1995/96), tedy ze soutěže konané před téměř třiceti lety. Vyjdeme z původního zadání úlohy, v němž jsme pro potřeby tohoto článku pouze zjednodušili tvar vstupních a výstupních dat.</p> 2023-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/754 Další informatické hádanky 2023-08-31T13:37:44+00:00 Petr Osička petr.osicka@upol.cz Petr Krajča petr.krajca@upol.cz <p>Hádanky jsou již dlouho součástí matematiky i informatiky. Některé z nich se již stali součástí folkloru dané oblasti, jiné se objevují při pracovních pohovorech (například v Google) či v odborných magazínech. Řešení hádanek je příjemnou zábavou, při které lze dobře procvičit myšlení, u hádanek informatických myšlení algoritmické. V článku přinášíme několik zajímavých příkladů. Článek je pokračováním informatických hádanek publikovaných v předchozích dílech časopisu Matematika–Fyzika–Informatika.</p> 2023-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/755 Recenze druhého opraveného českého vydání knihy Analýza nekonečně malého za účelem chápání křivek markýze Guillaume F. A. de L’Hospitala 2023-08-31T13:40:50+00:00 Zdeněk Půlpán zdenek.pulpan@upce.cz 2023-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/758 Výběr příspěvků publikovaných v časopise MATEMATIKA – FYZIKA – INFORMATIKA 1994-2007 2023-08-31T14:06:34+00:00 Oldřich Lepil oldrich.lepil@upol.cz 2023-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/746 K životnímu jubileu Oldřicha Lepila 2023-08-31T13:08:59+00:00 Editor MFI lrichterek@gmail.com 2023-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/751 Jack St. Clair Kilby (ke stému výročí narození) 2023-08-31T13:25:04+00:00 Jitka Hošková Prokšová proksovj@kmt.zcu.cz <p>Počátkem listopadu tohoto roku by se Jack Kilby dožil sta let. Ve dvacátém století tento americký inženýr významně přispěl k realizaci prvního integrovaného obvodu. I svými dalšími vynálezy ukázal, jak aplikovaná fyzika dokáže proměnit svět. V roce 2000, ve svých sedmasedmdesáti letech, byl za svůj přínos oceněn spolu s dalšími dvěma laureáty Nobelovou cenou za fyziku.</p> 2023-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/756 64. ročník Mezinárodní matematické olympiády 2023-08-31T13:43:20+00:00 Pavel Calábek pavel.calabek@upol.cz 2023-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/757 Seminář Matematika a fyzika ve škole v roce 2023 2023-08-31T13:45:31+00:00 Lukáš Richterek lrichterek@gmail.com 2023-08-31T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika