https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/issue/feed Matematika–Fyzika–Informatika 2023-11-30T22:03:32+00:00 Jaroslav Švrček jaroslav.svrcek@upol.cz Open Journal Systems <p>Časopis Matematika–fyzika–informatika vychází od roku 1991 a je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole (<a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about" target="_blank" rel="noopener">více o historii časopisu</a>). Časopis se zabývá problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Časopis je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí <a href="https://www.jcmf.cz" target="_blank" rel="noopener">Jednoty českých matematiků a fyziků</a>. </p> <p>Příspěvky jsou recenzovány. Od roku 2015 je časopis opět uveden na „Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR“, který vydává <a href="http://www.vyzkum.cz" target="_blank" rel="noopener">Rada pro výzkum, vývoj a inovace ČR</a>.</p> <p>Do roku 2012 vyšlo 21 ročníků časopisu v standardní papírové podobě. Od 22. ročníku MFI vychází jako internetový časopis, který je volně dostupný všem zájemcům. Od roku 2013 vycházelo pět čísel časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran. Od roku 2019 časopis vychází jako čtvrtletník, tj. čtyři čísla časopisu ročně, každé o rozsahu 80 tiskových stran.</p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/old/">Výběr obsahu čísel</a> z ročníků 1–21, kdy časopis v letech 1991–2012 vycházel pouze v tištěné podobě.</p> <p><strong>Pokyny pro autory</strong></p> <p><strong>Příspěvky zasílejte prosím emailem</strong> na adresu redakce (<a href="mailto:mfi@upol.cz">mfi@upol.cz</a>). Podrobnější pokyny a informace k úpravě textu najdete na <a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/submissions#authorGuidelines">samostatné stránce</a>.</p> <p><strong>Recenze textů</strong></p> <p><a href="https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/about/editorialTeam">Redakční rada</a> je složena z odborníků z vysokých škol vzdělávajících učitele zastupujících jednotlivé obory zaměření časopisu. Redaktoři sekcí potvrdí přijetí příspěvku a zašlou jej na recenze, o jejichž výsledku budou autoři informováni. Původní odborné a vědecké články jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky z daného oboru z hlediska původnosti, originálnosti a přínosu pro odbornou veřejnost. Ostatní typy textů jsou recenzovány jedním recenzentem. Ke stažení je <a href="http://mfi.upol.cz/files/formular_recenze_mfi.docx">formulář</a> pro recenzenty.</p> https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/775 3D modelování v OpenSCAD 2023-11-30T20:57:31+00:00 Markéta Trnečková marketa.trneckova@gmail.com <p>Zejména kvůli masivnímu rozšíření technologie 3D tisku se přímo nabízí zařazení základů 3D modelování do výuky. Žáci středních škol, zejména techničtěji zaměřených, ale i gymnázií, mohou s poměrně skromnými znalostmi provádět vlastní návrh rozličných komponent a tím lépe porozumět technickým principům konstrukce. Parametrické 3D modelování navíc umožňuje žákům seznámit se s jednoduchými základy programování. Na základních školách může pomoci s rozvojem prostorové představivosti nebo sloužit k demonstraci různých matematických konceptů, jako jsou např. geometrické tvary, geometrické transformace a množinové operace. V OpenSCAD se modeluje pomocí jednoduchého programovacího jazyka (jenž se nazývá také OpenSCAD), kterým popisujeme postup konstrukce výsledného objektu. Díky tomu má designér větší kontrolu nad modelovaným objektem a umožňuje mu to kdykoliv v průběhu jednoduše změnit jakoukoliv část návrhu. Zejména proto je OpenSCAD oblíbenou volbou pro návrh 3D objektů určených k 3D tisku.</p> 2023-11-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/776 Mezinárodní olympiády v informatice v roce 2023 2023-11-30T21:06:08+00:00 Pavel Töpfer Pavel.Topfer@mff.cuni.cz 2023-11-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/777 Celostátní konference učitelů matematiky středních škol 2023-11-30T21:08:37+00:00 Dag Hrubý hruby@gymjev.cz 2023-11-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/778 První ročník Ceny Martina Černohorského 2023-11-30T21:10:33+00:00 Editor MFI lrichterek@gmail.com 2023-12-01T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/769 Malfattiho problém a jeho řešení 2023-11-30T20:38:25+00:00 Josef Polák polak@kma.zcu.cz <p>V článku je stručně popsána historie řešení Malfattiho problému. Hlavní část článku obsahuje základní fáze postupu řešení s odvozením podmínek, za nichž v daném trojúhelníku je řešení vyjádřeno jednou nebo druhou konfigurací trojice kruhů s maximálním součtem obsahů.</p> 2023-11-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/770 Výuka tématu inflace 2023-11-30T20:43:49+00:00 Jiří Helus Jiri.Helus@seznam.cz <p>Článek popisuje výuku tématu inflace včetně praktické (početní) části. Výuka je koncipována metodou trojfázového modelu učení (E-U-R). V každé části je zmíněno několik technik, které učitel může při výuce využít. Článek nabízí i možnost rozšíření učiva o příčiny a dopady inflace. Příklady jsou odstupňované podle obtížnosti, počáteční z nich mají více variant k procvičení. Autor v článku zmiňuje zkušenosti z vlastní výuky včetně reakcí žáků na některé otázky.</p> 2023-11-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/771 Zajímavé matematické úlohy 2023-11-30T20:45:53+00:00 Editor MFI lrichterek@gmail.com <p>Pokračujeme v uveřejňování dalších nových úloh tradiční rubriky.</p> 2023-11-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/779 Obsah 32. ročníku 2023-11-30T21:12:29+00:00 Editor MFI lrichterek@gmail.com 2023-11-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/780 Úlohy domácí části školního kola 65. ročníku FO (kategorie A–G) 2023-11-30T21:14:37+00:00 Editor MFI lrichterek@gmail.com <p>Úlohy pro školní rok 2023/2024.</p> 2023-11-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/772 Barometrická formule na několik způsobů 2023-11-30T20:48:45+00:00 František Laufek frantisek.laufek@geology.cz <p>Měření atmosférického tlaku v závislosti na nadmořské výšce je vhodné fyzikální téma do mimoškolní výuky nebo do volnočasových aktivit žáků. Téma také vhodně propojuje fyziku a geografii. Na základě měření tlaku lze následně provádět fyzikální výpočty, jako je např. výpočet průměrné hustoty vzduchu a gradient tlaku. Námětem tohoto příspěvku je odvození závislosti atmosférického tlaku na nadmořské výšce, barometrické formule, pro tři základní modely atmosféry: homogenní, izotermickou a adiabatickou. Rozhodujícím faktorem pro odvození barometrické formule je tak závislost hustoty vzduchu na tlaku, resp. teplotě, tedy stavová rovnice vzduchu. Získané barometrické formule jsou aplikovány na data získaná měřením poklesu atmosférického tlaku s nadmořskou výškou v terénu, a to na dvou trasách (Ostrov nad Ohří – Klínovec, Alykanas – Liva, Zakynthos, Řecko). Převýšení na těchto trasách je 856 m a 687 m. Naměřená data ukazují, že pro malé výškové rozdíly lze pokles atmosférického tlaku s nadmořskou výškou aproximovat lineární funkcí. Převýšení dosažené u obou cest nestačí pro ukázku exponenciálního poklesu tlaku s rostoucí nadmořskou výškou, který platí pro izotermický a adiabatický model atmosféry.</p> 2023-11-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/773 Elektronické doplňky středoškolských učebnic fyziky 2023-11-30T20:51:20+00:00 Oldřich Lepil oldrich.lepil@upol.cz <p>Pojetí tradičních učebnic fyziky se od 19. století v podstatě nemění a pokrok je vidět spíše v technické stránce dané novými možnostmi tisku, bohatším využitím obrazového materiálu, vícebarevným tiskem apod. Je ale samozřejmé, že další vývoj nutně ovlivní současná možnost vytvářet učební materiály v elektronické podobě. To vyvolává potřebu řešit vzájemný vztah nových prostředků prezentace učiva a tištěných učebnic. Problém není ani tak v tvorbě elektronických materiálů, ale v jejich distribuci vázané přímo na papírovou učebnici. Realizaci ED v současných středoškolských učebnicích můžeme chápat jako experiment, se kterým autoři ani vydavatel učebnic neměli dostatek zkušeností a některé koncepční záležitosti by možná vyžadovaly širší diskusi. V příspěvku shrnujeme zkušenosti s přípravou elektronických doplňků učebnic fyziky v minulých letech.</p> 2023-11-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika https://www.mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/774 Wellbeing a měření jednoho z faktorů tepelné pohody 2023-11-30T20:53:59+00:00 Renata Holubová renata.holubova@upol.cz <p>Příspěvek se věnuje problému tepelné pohody, měření vlhkosti v místnosti a konstrukci psychrometru pomocí jednoduchých pomůcek.</p> 2023-11-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 Matematika–Fyzika–Informatika