O časopise

Historie časopisu

Časopis MATEMATIKA-FYZIKA-INFORMATIKA bezprostředně navazuje na časopis Matematika a fyzika ve škole, který v letech 1970 až 1990 vydávalo Státní pedagogické nakladatelství. Když bylo z rozhodnutí MŠMT vydávání tohoto časopisu ukončeno, usilovali členové redakční rady MFvŠ o vytvoření časopisu nového, který by zachoval publikační možnosti v oblasti teorie a praxe vyučování matematice a fyzice. Tak se zrodil návrh vytvořit časopis, který by zahrnoval nejen tradiční problematiku výuky matematiky a fyziky, ale i rozvíjející se nový obor vzdělávání – informatiku. Rozhodující podíl na vzniku časopisu MFI měla tehdejší redakce matematiky a fyziky SPN, ze které se v roce 1993 konstituovalo nakladatelství Prometheus, spol. s r. o. Z původního formátu dvouměsíčníku o 48 tiskových stranách v 1. ročníku (1991/1992) se podařilo postupně vytvořit měsíčník (10 čísel) o rozsahu 64 tiskových stran. Časopis dosáhl nákladu až 2 300 výtisků a byl distribuován v České i Slovenské republice.

K významné změně došlo od 22. ročníku (2013), kdy se časopis, dosud vydávaný v tištěné podobě, přeměnil na internetové periodikum o rozsahu 5 čísel po 80 tiskových stranách. Další změnou je, že časopis již nevychází podle školního roku, ale jednotlivá čísla daného ročníku jsou v dvouměsíčních intervalech uveřejňována v průběhu kalendářního roku. Ročníky 22. až 26. vycházely v malém nákladu také jako neprodejné tištěné periodikum pro studijní účely. Od 27. ročníku časopis pokračuje ve stejném rozsahu již jen na internetu a je volně dostupný všem zájemcům u nás i v zahraničí.

Snahou editorů časopisu je přispívat ke zvyšování úrovně výuky na základních a středních školách a zprostředkovat výměnu zkušeností učitelů matematiky, fyziky a informatiky. Časopis umožňuje pracovníkům v didaktikách matematiky, fyziky a informatiky publikovat výsledky vědecké práce v těchto oborech, výstupy řešení grantových projektů a informovat o nich učitelskou veřejnost. Je také platformou pro publikace studentů doktorských studií na fakultách připravujících budoucí učitele.

Výběr z minulých ročníků (1–21), které v letech 1991–2012 vycházely v tištěné podobě.